TGO Reunion

TGO is a global platform where high-level tech leaders gather and communicate. TGO is short for Top Geeks Organization, whose Chinese name is Kunpenghui. We invite all the members of TGO in Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu, Taipei, Silicon Valley, Nanjing, Xiamen, Suzhou, Wuhan, to Hangzhou and reunite.